הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים

אירועים ופעילויות

הגן הבוטני מחבק את התושבים המפונים מהדרום ומהצפון ומזמין אתכם ליהנות מכניסה חינם לגן הבוטני הגדול בישראל, המכיל למעלה מ-7,000 מינים וזנים של צמחים שונים מהעולם.
הגן הבוטני מחבק את התושבים המפונים מהדרום ומהצפון ומזמין אתכם ליהנות מכניסה חינם לגן הבוטני הגדול בישראל, המכיל למעלה מ-7,000 מינים וזנים של צמחים שונים מהעולם.
21.12
יום עיון נוסף מסדרת 'החממה' - ימי עיון אקולוגיים. ב-25 השנים האחרונות נרשמה התקדמות חסרת תקדים בידע הכללי סביב נושא הצמחים הפולשים בישראל. בשנים האחרונות החלה פריצת דרך בסוגית הטיפולים המיושמים נגד מיני צמחים פולשים שהשתלטו על מגוון בתי גידול שונים. ביום העיון נכיר את הבעיות וניתן דוגמאות פרקטיות לטיפולים אשר יושמו בצמחים פולשים.
בואו לצלול לעולם הבוטניקה. קורסים חדשים מחכים לכם.
כל השנה
בואו לחוות מבפנים את הגן עם סיורים מרתקים בשלל נושאים
כל שישי ושבת
כי אין מקום יותר טוב לסוף השבוע מאשר הגן הבוטני

קורסים והשתלמויות

דצמבר 17, 2023
הגן הבוטני
נדון‭ ‬בחשיבות‭ ‬הקריטית‭ ‬של הצמחים למאזן‭ ‬החמצן‭ ‬בעולם‭ ‬וערכיהם‭ ‬האקולוגיים‭.‬ לבסוף‭ ‬נדבר‭ ‬על‭ ‬דרכים‭ ‬לשילוב‭ ‬תכנים‭ ‬בוטניים‭ ‬בהדרכה.
דצמבר 18, 2023
- פברואר 5, 2024
הגן הבוטני
מרשים, אצילי ויפהפה – סחלב הפורח בבית מעורר גאווה ומשובב את העין. הקורס מיועד לחובבים ולמגדלי סחלבים ביתיים, המעוניינים להכיר לעומק את משפחת הסחלבים הענפה וללמוד על רזי גידולה.
דצמבר 20, 2023
- פברואר 21, 2024
הגן הבוטני
קורס אומנות ייחודי המיועד למי שאוהב לעבוד עם צמחים וליצור בשתי ידיו. בקורס נייצר מפגש בין גינון, פיסול ואסתטיקה, ונתוודע לחשיבותו של ממד הזמן בעיצוב עץ הבונסאי.
ינואר 7, 2024
- מרץ 10, 2024
הגן הבוטני
פרחים הם יפי הבריאה של הטבע ולהם סגולות רבות, היכולות לעזור לאדם בתהליך ההתפתחות האישי, בצמיחה ובשיקום. בקורס ייחודי זה שהינו הראשון מסוגו בארץ, מטפלות ומטפלים מכל התחומים מוזמנים לצלול פנימה לתוך העולם הקסום של שזירת פרחים.
ינואר 7, 2024
הגן הבוטני
בהשתלמות נסקור את הגיאולוגיה, הגיאוגרפיה והטבע של עבר הירדן, תוך התייחסות לארץ-ישראל מערבה לירדן. נרחיב על ההיסטוריה של אזור ייחודי זה ונסיים בסיור בגן שיתמקד בצמחי ירדן וישראל.
ינואר 9, 2024
- פברואר 13, 2024
זום & הגן הבוטני
קורס ייחודי וממוקד בו נחשף למגוון צמחי נוי ובר אותם ניתן לגדל בעציצים ובגינה הביתית. רוצים לגדל יותר מפטוניה, רקפת ופלרגון? זה הקורס בשבילכם.

בואו לרכוש אצלנו מנוי שנתי

חנות זרעים

נמכר ביותר

מארז זרעים – סט של 100 מעטפות

₪1,080.00

נמכר ביותר

פעמונית הדורה

₪25.00

יבשוש חד-שנתי

₪35.00

פרג אגסי

₪20.00

נמכר ביותר

דרדר כחול

₪20.00

נמכר ביותר

לוע-ארי גדול תת-מין מפותל

₪20.00

יער- מרחב לאומנות

יער, מרחב לאמנות בגן הבוטני, מאגד תחתיו את פעילות המחלקה לאמנות. 

המרחב מונע מהבנה של הפוטנציאל האדיר הגלום בשילוב של אמנות בגן הבוטני. 

אנו רואים אל מול עינינו את חשיבות הקשר בין שדה האמנות לבין תחומי הטבע, הסביבה הקיימות, הקהילה, הטכנולוגיה והחדשנות.

Zodiac Casino: Crafting a Unique Niche in Online Gambling

Are you ready to embark on a celestial gambling journey like no other? Look no further than Zodiac Casino, a unique online gambling platform that combines the thrill of casino games with the mystique of the zodiac signs. In this article, we will explore how Zodiac Casino has carved out a distinctive niche in the world of online gambling, captivating players with its astrological theme and offering a truly immersive gaming experience.

From the moment you enter the virtual doors of Zodiac Casino, you'll be greeted by a cosmic universe of possibilities. But what makes this online casino truly stand out from the rest? How does it harness the power of the zodiac signs to create an unforgettable gaming adventure? Join us as we delve into the captivating world of Zodiac Casino, uncovering its unique features, stellar game selection, and the astrological twists that make it a favorite among both seasoned gamblers and astrology enthusiasts. Get ready to discover why Playdoit MX is a celestial force to be reckoned with in the realm of online gambling.

The Rise of Zodiac Casino: A Breakthrough in Online Gambling

Zodiac Casino has successfully carved out a unique niche in the highly competitive online gambling industry. With its astrology-themed platform, the casino offers a one-of-a-kind experience to its players. Upon entering the site, users are greeted with a mesmerizing cosmic backdrop, complete with zodiac signs and constellations, creating an immersive and visually captivating environment.

What sets Zodiac Casino apart from its competitors is its innovative approach to rewards and promotions. The casino offers a unique sign-up bonus that gives players the chance to become instant millionaires with just a $1 deposit. This enticing offer, combined with a wide selection of games and a user-friendly interface, has attracted a loyal following of astrology enthusiasts and casual gamblers alike.

Unveiling the Unique Features of Zodiac Casino: A New Era in Online Gaming

Zodiac Casino has successfully carved out a unique niche in the world of online gambling. With its distinctive astrological theme, this casino offers a one-of-a-kind experience for players looking for something different. The casino's website is beautifully designed, featuring a cosmic backdrop and zodiac signs incorporated into its branding. This attention to detail creates an immersive environment that sets Zodiac Casino apart from its competitors.

When it comes to Zodiac casino registration, the process is quick and straightforward. Players can easily create an account by providing their basic information and choosing a username and password. Once registered, players gain access to an extensive selection of games, including popular titles such as slots, blackjack, roulette, and more. With its user-friendly interface and seamless navigation, Zodiac Casino ensures that players can enjoy their favorite games without any hassle.

One of the standout features of Zodiac Casino is its lucrative welcome bonus. Upon registration, new players are greeted with an enticing offer that includes a generous match bonus on their first deposits. This bonus provides players with extra funds to explore the vast array of games available on the platform. Additionally, Zodiac Casino regularly runs promotions and rewards loyal players with exclusive bonuses, further enhancing the overall gaming experience for its members.

Zodiac Casino's Exceptional Niche: Catering to Zodiac Enthusiasts and Astrology Lovers

Zodiac Casino is a standout in the world of online gambling, successfully carving out a unique niche for itself. With its captivating theme centered around the twelve signs of the zodiac, this casino offers a one-of-a-kind gaming experience. From the moment players enter the site, they are greeted with an immersive astrological atmosphere, complete with stunning visuals and an intuitive user interface.

What sets Zodiac Casino apart is its commitment to providing a personalized gaming experience. Upon signing up, players are assigned a zodiac sign, which determines their unique welcome bonus. This innovative approach adds an element of excitement and intrigue, making players feel connected to the casino on a deeper level. Additionally, Zodiac Casino offers a wide variety of games, ranging from classic table games to thrilling slot machines, ensuring that there is something to suit every player's preferences.

Moreover, Zodiac Casino prides itself on its strong focus on security and fair play. The casino is licensed by the Kahnawake Gaming Commission and utilizes state-of-the-art encryption technology to safeguard players' personal and financial information. With a commitment to responsible gambling, Zodiac Casino also provides resources and support for players who may need assistance. This dedication to player safety and satisfaction has earned Zodiac Casino a stellar reputation in the online gambling industry.

The Astrological Experience: How Zodiac Casino Creates a Personalized Gambling Journey

When it comes to online gambling, Zodiac Casino has successfully carved out a unique niche for itself. Unlike other online casinos that rely on flashy graphics and gimmicks, Zodiac Casino focuses on providing a personalized and immersive gaming experience. With its distinct zodiac-themed design and interface, players are transported into a world of astrology and mysticism. This attention to detail sets Zodiac Casino apart from its competitors, attracting a specific audience of players who appreciate the fusion of entertainment and mystique.

One of the key factors that contribute to Zodiac Casino's success in its niche is its extensive selection of games. From classic table games like blackjack and roulette to a wide array of slot games, players have a plethora of options to choose from. Additionally, Zodiac Casino offers a unique feature called "Your Horoscope," where players can check their daily horoscope predictions before diving into the games. This personalized touch adds an extra layer of excitement and engagement, making the gaming experience at Zodiac Casino truly one-of-a-kind.

Another aspect that sets Zodiac Casino apart is its commitment to customer satisfaction. The casino ensures that players feel valued and supported throughout their gaming journey. From a user-friendly interface to 24/7 customer support, Zodiac Casino goes above and beyond to provide a seamless and enjoyable experience for its players. Furthermore, the casino offers enticing bonuses and promotions, including a generous welcome bonus, loyalty rewards, and weekly promotions. These incentives not only attract new players but also keep existing ones coming back for more, enhancing Zodiac Casino's position in the online gambling industry.

Success Factors: Strategies and Innovations that Have Set Zodiac Casino Apart in the Online Gambling Industry

Zodiac Casino has successfully carved out a unique niche in the competitive world of online gambling. With its distinctive astrology-themed branding, the casino offers a one-of-a-kind experience for players seeking a touch of mystique and excitement. From the moment players enter the site, they are greeted with a celestial backdrop and zodiac-themed graphics, creating an immersive atmosphere that sets Zodiac Casino apart from its competitors.

What truly sets Zodiac Casino apart is its wide range of over 550 games, including popular options like slots, blackjack, roulette, and video poker. The casino's commitment to providing a diverse gaming experience ensures that there is something for every player's taste and preferences. Additionally, Zodiac Casino offers an enticing welcome bonus, where new players can receive 80 chances to become an instant millionaire for just $1. This unique offer, combined with the casino's user-friendly interface and secure payment options, has made Zodiac Casino a top choice for online gamblers looking for an extraordinary and rewarding gaming experience.

With its celestial theme and innovative approach to online gambling, Zodiac Casino has carved out a unique niche in the industry. By offering a wide selection of games, enticing sign-up bonuses, and a user-friendly platform, Zodiac Casino has attracted a loyal customer base who appreciate the personalized experience it provides. The casino's commitment to ensuring a safe and secure environment for its players, coupled with its generous rewards program, sets it apart from its competitors. Whether you're a seasoned gambler or new to the world of online casinos, Zodiac Casino offers an exciting and immersive gaming experience that is sure to keep you coming back for more.

חלקות הגן

גלו את ארגונו המיוחד של הגן לפי אזורים גיאוגרפיים בעולם

החממה הטרופית

בחממה הטרופית תוכלו ליהנות מג'ונגל ירוק וסבוך ובו עצים מטפסים ואפיפיטים (צמחים הגדלים על העצים ונשענים עליהם). צמחי בננה ענקיים, פרחי ספלול מוזרים וקיר ירוק ייחודי הם רק חלק קטן מהאטרקציות כאן. מעבר לקיר השקוף תוכלו לחוות את המדבר על במגוון הצמחים שלו, אשר לכל אחד התאמות מופלאות לשרידה ביובש.

אירופה

עצים נשירים אוהבי קור ממינים שונים בתצוגת יער מיוחדת, פעמוני שלג הפורחים כאן במרץ, נרקיסים ומרוות, כל אלה משגשגים בחלקת אירופה ונושקים לתצוגות הכניסה הפורחות של הגן.

הים התיכון

החלקה בנויה טראסות המדמות את נופי הרי יהודה. כאן תוכלו לראות מגוון עצים מקומיים ומעניינים כמו הקטלב, כליל, אלה ועוד. לאורך השביל הראשי פריחת איריסים וצמחי תבלין שונים. באביב פריחת רקפות ועד שלל פרחים.

דרום־מערב אסיה ומרכזה

אבות עצי הפרי הנדירים פזורים בחלקה וביניהם עצי תפוח, שזיף, אגס ודובדבן. עוד בחלקה אוסף אלונים, אזור חקלאי, בוסתן וגם מרבדי תורמוס הפורחים באביב.

אוסטרליה

אקליפטוס, אקליפטוס ועוד אקליפטוס, אלה העצים השולטים בחלקה אוסטרליה. לחלקם פריחה מרהיבה. עוד בחלקה עצי ברכיכיטון שמנים אוגרי מים, בנקסיות וגרווילאות בפריחה ססגונית ועוד ועוד.

אפריקה הדרומית

למרות המרחק הגדול, האקלים שם דומה לשלנו ולכן יש בחלקה מגוון צמחים ופרחים גדול. בחלקה אוסף צמחי אלווי מרשימים הפורחים מהחורף ועד לאביב, עצי שיטה גדולים ותצוגה חסכנית במים של רב-שנתיים רבים.

איפה נמצאות הפריחות שלנו?

טבע. חינוך. צמיחה.

צמחים הם יצורים מופלאים.

ככל שאנו לומדים יותר על צמחים, כך אנו מתקרבים אל הטבע – וזוכים לקבל פרופורציות על העולם, ובעיקר על עצמנו.

זהו המוטו המלווה מדי יום ביומו את אנשי ונשות המחלקה לחינוך בגן הבוטני

מאגר ידע מקצועי

תוכן בוטני וירוק למי שבאמת אוהב צמחים

סתיו

סתיו ישראלי בחרמון

קיץ

נלומבו נאה – שורשיו בבוץ ופריחתו מרהיבה

סתיו

קריתמון ימי – Crithmum maritimum

סתיו

חבצלת – אור חבצלות

חורף

צבעוני – שיהיה לכם יום צבעוני

פרח טרופי

בן-פרפר – סחלב הבית הנפוץ בעולם

מרכז הכנסים בגן הבוטני

הגן הבוטני הוא 150 דונם של טבע בלב העיר ירושלים, ככזה הוא מתאים לקבוצות קטנות ואף יכול להכיל קבוצות של אלפי אנשים.

המרחבים שבו, החנייה הגדולה שעומדת לרשותו ושירותי האחזקה הגבוהים שלו יהפכו את האירוע שלכם לחוויה יחידה מסוגה.