צמחים בסכנה בישראל

מיזם לריבוי וגידול צמחים בסכנת הכחדה

 A PROJECT FOR THE PROPAGATION AND GROWING OF ENDANGERED PLANTS IN ISRAEL
 

 

בישראל הקטנה והצפופה יש יותר מ-430 מיני צמחים בסכנת הכחדה.
מינים אלה הולכים ונעלמים בעיקר בשל אובדן בתי גידול עבור פיתוח עירוני, חקלאי ותעשייתי, אולם גם בשל סיבות אחרות כגון זיהום, מינים פולשים הדוחקים אותם ושינויי אקלים.

In the small and crowded Israel, there are over 430 endangered plant species. These species are progressively vanishing, especially due to the loss of habitats for the benefit of urban, agricultural, and industrial development, but also due to additional reasons such as pollution, invasive species that oust them, and climate changes.

 


הגן הבוטני והקרן הקימת לישראל מגדלים ומשמרים את רובם, אוספים אותם בצורת זרעים וייחורים, מרבים אותם, מפיצים את הצמחים שאנחנו מגדלים לגנים נוספים ואף משיבים אותם לטבע ולמקומות טבעיים למחצה, ובכך אנו תורמים לשימור הצמחים הללו כחלק מהמאמץ לשימור מגוון מיני הצמחים בארץ.

 

The Jerusalem Botanical Gardens and the Keren Kayemeth LeIsrael grow and preserve most of them. We collect the plants in the form of seeds and cuttings, which we propagate and grow. We then distribute the plants to additional gardens and even return them to nature, and semi-natural locations. In this manner, we contribute to the conservation of these plants, as part of the efforts to preserve the whole diversity of plant species in Israel.

 


לשימור מגוון המינים חשיבות רבה


Biodiversity Preservation is vital

1

לכל מין ומין תפקיד חשוב וייחודי במערכת האקולוגית, אובדן מינים מוציא את המערכת מאיזון

2

קיום המערכת האקולוגית בכלל ובני האדם הפרט תלוי במגוון הביולוגי

3

מערכות אקולוגיות מספקות לאדם תועלות ושירותים להם אין תחליף, כגון שמירה על איכות האוויר והמים, מיתון תופעות אקלים, האבקת גידולים חקלאיים ועוד

4

שימור כל מגוון מיני הצמחים חיוני, מאחר ורובם טרם נחקרו וגלום בהם הפוטנציאל למציאת התרופה הבאה, צמחי מאכל חדשים, מקורות אנרגיה ועוד

1

Each species has an important and unique role in the ecological system, and the loss of any species destabilizes the system

2

The existence of individual humans and the ecosystem in general depends on biodiversity

3

Ecological systems supply mankind with environmental benefits and services that are irreplaceable, such as the preservation of the quality of air and water, the moderation of climate phenomena, and the pollination of crops

4

Preserving the entire diversity of plant species is crucial because of their potential to find new medicines, edible plants, energy sources, etc

מיזם זה התאפשר על ידי סיוע מיוחד של קרן קימת לישראל  |  This project was made possible by special assistance from the Keren Kayemeth LeIsrael