תחרות צילום פרחי בר במסגרת המיזם להצלת פרחי הבר ע"ש נחמה ריבלין ז"ל

15 מרץ

1 .מבוא והגדרות
1.1 .מיזם פרחי הבר על שם נחמה ריבלין ז"ל בגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים )ע"ר( מכריז על
תחרות צילום פרחי בר ארץ ישראליים. המיזם מטפח ומשמר למעלה מ-30 מינים של צמחי בר, חלקם
נדירים או בסכנת הכחדה. במהלך חודשים מרץ – אפריל 2021 יקיים הגן הבוטני תחרות צילום פרחי בר
עם דגש על הצמחים המשתתפים במיזם. במסגרת התחרות יתבקש הקהל הרחב לשלוח צילומים של
צמחי בר א"י מרחבי הארץ. שלושת הצילומים הזוכים ייבחרו על ידי צוות השופטים מבין עובדי הגן או מי
מטעמם ויזכו בפרסים שונים.
2.1 תקנון זה מהווה את התקנון הרשמי של התחרות, ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות
התקנון לבין פרסומים אחרים מטעם הגן הבוטני יגבר כוחו של התקנון על שאר הפרסומים.
3.1 השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאי התקנון.
:הגדרות 1.4
"עורך התחרות" – הגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים ע"ר להלן 'הגן הבוטני'.
"התחרות" – נערכת על ידי עורכת התחרות ומטרתה צילום פרחי בר א"י מרחבי הארץ. ניתן לצלם את
הפרחים בגינה הביתית, הציבורית או בשטחים פתוחים, כל עוד מדובר על מיני צמחים מקומיים ולא
מתורבתים.
"משתתף/ת בתחרות" – אדם אשר שלח את הצילומים שלו לעורך התחרות בהתאם לתקנון התחרות.
2 .נושא התחרות
1.2 נושא התחרות הוא צילום מיני צמחים מקומיים בלבד. ניתן לצלם את הצמחים בכל שלב בעונה, למן
הנביטה, דרך הפריחה ועד לשלב ההתייבשות והבשלת הזרעים.
2.2 תינתן עדיפות בבחירת הצילומים הזוכים לאלו המתעדים את צמחי הבר המשתתפים במיזם. את
הרשימה המלאה ניתן למצוא באתר הגן הבוטני, או בלינק הבא: 2-16698/il.co.botanic.www://https/
3 .תקופת התחרות
.20:00 בשעה 20.4.2021 התאריך ועד 8:00 בשעה 20.3.2021 התאריך בין תתקיים התחרות 3.1
במהלך כל תקופה זו ניתן לשלוח צילומים.
4 .כללי השתתפות
1.4 התחרות פתוחה לכלל הציבור. תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד 18 שנה הינו קבלת
הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בתחרות.

2.4 הצילומים המוגשים לתחרות חייבים להיות מקוריים, חדשניים וזכויות היוצרים בהם, ובכלל זה, זכויות
ההעתקה, הזכויות המוסריות, זכויות השימוש בהן, לרבות הזכות לעשות שימוש בצילומים הכוללים
תמונות אנשים או אלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות, במסגרת תחרות זו, על תנאיה כמפורט
בתקנון זה, הינן בבעלות המשתתף.
3.4 במידה והצילומים כוללים אלמנטים אשר אינם בבעלות המשתתף, ו/או אשר הינם מושא לזכויות בידי
צדדים שלישיים ו/או מופיע בצילומים אדם כלשהו, המשתתף יהא אחראי להשגת ההסכמות לפרסום
והאישורים הנדרשים, על מנת להציג את הצילומים ולעשות בהם כל שימוש, כמתואר בתקנון זה, והכל,
קודם לשיתוף הצילומים בתחרות. במידה והמופיע בצילום הינו קטין, או אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו,
יהא המשתתף אחראי להשגת אישור מהורי הקטין או האפוטרופוס החוקי, כנדרש בכל מקרה, לשימושים
המתוארים בתקנון זה.
4.4 יובהר, כי המשתתף בתחרות מביע את הסכמתו ונותן לגן הבוטני רישיון שימוש בלתי חוזר
להשתמש בצילומ/ים לצרכיו על פי שיקול דעתו בכל מדיה שיבחר, לרבות מדיה דיגיטלית ו/או שימוש
מסחרי, ללא הגבלת זמן וללא תמורה כל שהיא. מובהר בזאת שיצוין שמו של המשתתף בתחרות בעת
שימוש בתצלום.
5.4 המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום עבור השתתפותם בתחרות, כמו גם בגין כל שימוש
שתעשה עורכת התחרות בצילומים ששותפו על ידם, בהתאם להוראות התקנון. בעצם שיתוף הצילומים
בתחרות, מביעים המשתתפים את הסכמתם המפורשת לאמור בסעיף זה, ולהוראות התקנון, ויש
בהשתתפות כדי להוות מתן אישור כאמור לגן הבוטני, כמפורט בתקנון זה.
6.4 כל משתתף רשאי לשתף/להעלות עד 5 צילומים במסגרת התחרות כולה.
7.4 לא ישתתפו בתחרות צילומים בהם הייתה פגיעה בערכי הטבע. כמו כן, לא ישתתפו צילומים שצולמו
תוך עבירה על חוקי המדינה.
5 .זכויות יוצרים
1.5 כל משתתף בתחרות מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל
מין וסוג שהוא, לרבות, תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי
עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בקשר עם הצילומים שהוגשו/שותפו/הועלו על ידו במסגרת התחרות.
2.5 למען הסר ספק, יובהר כי אין בשימושים המורשים של הגן הבוטני, כאמור לעיל, כדי למנוע
מהמשתתף לעשות שימוש בצילומים שהגיש.
3.5 הגן הבוטני ו/או ועדת השיפוט ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות
ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות יוצרים ו/או
פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם ו/או כל זכות אחרת
של צדדים שלישיים, הנגרם בקשר עם הצילומים שהוגשו לתחרות. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי הגן הבוטני בקשר לצילום כלשהו, יהא המשתתף בתחרות אחראי לבדו, במישרין ו/או
בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לגן הבוטני כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי
כאמור, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או
פגיעה בפרטיות המצולמים ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. המשתתף בתחרות יהא אחראי
לשפות ולפצות את הגן הבוטני, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין הוצאות שיגרמו לה במסגרת הליכים
משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו לה כתוצאה מהליכים אלו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר עורך
דין.

6 .אופן הגשת הצילומים
1.6 את הצילומים יש לשלוח בטופס ההרשמה הבא: S6Jz8Fb7XbZfUWFC6/gle.forms://https
2.6 על הצילומים הנשלחים להיות באיכות טובה של לפחות 3000X4000 פיקסלים. הצילומים הזוכים
יוצגו בתערוכה בגן הבוטני ויודפסו על גבי חצי גיליון.
3.6 ניתן ומומלץ להעלות את הצילומים לדף הפייסבוק של הגן הבוטני.
7 .כללים לעריכת הצילומים
1.7 צילומים שצולמו בסמארטפון או טאבלט – אין מגבלות על עיבוד.
2.7 צילומים שצולמו במצלמה – לא יתקבלו צילומים שעברו טיפול קיצוני בתוכנת עיבוד )פוטושופ ודומיו(
באופן בו שונה התוכן המקורי בצילום באופן מהותי. צילומים אשר יוגדרו ככאלה על ידי עורך התחרות
יפסלו מן התחרות.
3.7 עיבודים מקומיים )סלקטיביים( צריכים להתבצע במתינות.
4.7 אין להעלות רוויה בצורה קיצונית, או לחדד מעבר לנדרש.
5.7 הצילומים יוגשו ללא מסגור, ללא לוגו או ציון שם הצלם, כתובת או כל מידע אחר בהטבעה על גבי
הצילום. צילומים אשר יוגשו כך יפסלו מן התחרות.
8 .אופן בחירת הצילומים הזוכים
1.8 הוועדה תבצע את השיפוט בהתאם לשיקול דעתה המקצועי. הוועדה תבחר שלושה צילומים זוכים,
על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא אינה מחויבת לנמק את החלטתה.
במידה ונבצר מזוכה לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, תהא רשאית הוועדה בשם הגן הבוטני להעניק
את הפרס לזוכה אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תתבטל.
9 .הפרסים
1.9 הצילומים הזוכים יוצגו בתערוכה בגן הבוטני. הזוכים יוזמנו לאירוע הפתיחה של התערוכה ובמעמד
זה יקבלו את הפרסים בהם זכו.
2.9 הפרס למקום הראשון – ערכה של 25 שקיות זרעים ממינים שונים מן המיזם להצלת פרחי הבר.
בנוסף מנוי שנתי זוגי לשנה שלמה לגן הבוטני.
3.9 הפרס למקום השני – ערכה של 15 שקיות זרעים ממינים שונים מן המיזם להצלת פרחי הבר. בנוסף
מנוי שנתי ליחיד לשנה שלמה לגן הבוטני.
4.9 הפרס למקום השלישי – ערכה של 10 שקיות זרעים ממינים שונים מן המיזם להצלת פרחי הבר.
בנוסף מנוי שנתי ליחיד לשנה שלמה לגן הבוטני.
10 .כללי
1.10 הגן הבוטני רשאי לבטל את התחרות, כולה או חלקה וכן לשנות כל תנאי מתנאיה בכל שלב,
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת באמצעות הודעה באתר הגן הבוטני, למשתתף לא תהיה כל
טענה ו/או תביעה בעניין זה.

Top דילוג לתוכן