תנאי רישום לקורס

26 דצמ

דמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה, והרישום לקורס סופי רק לאחר הסדרת התשלום.

הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי: (חלק זה מיועד רק למשלמים באמצעות כרטיס אשראי)
אני נותן/נת בזאת הרשאה לגן הבוטני האוניברסיטאי לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו להלן בגין תשלום לקורס בגן . ידוע לי שאחויב באמצעות כרטיס זה בגי ן כ ל שכ ר הלימוד. אם כרטיס האשראי אינו שלי, אני מצהיר/ה בזה שקבלתי את אישורו של בעל/ת הכרטיס להשתמש בו.

הצהרה כללית:
1. אני מצהיר/ה שכל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים.
2. אני מצהיר/ה כי קראתי את נוהלי ההרשמה וביטולה והם מקובלים עלי.
3. אני מתחייב/ת לקיים את נוהלי הקמפוס הירוק ואת תקנותיה לרבות אלה שייקבעו במשך זמן לימודיי גם אם יהיו בהם שינויים מעת לעת.
4. אני מצהיר/ה בזאת כי קבלתי מידע על הקורס הנ"ל.
5. אני מסכים/מה ומאשר/ת לגן הבוטני כי מסירת כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד שלי מהווה הרשאה לקמפוס הירוק בגן הבוטני להעביר לי בדואר האלקטרוני ו/או במסרונים הודעות ומידע בכל הנוגע ללימודים ופעילויות של הגן הבוטני. אני מסכים/מה שככל שאסיר עצמי מכל מערכות הדיוור של הגן הבוטני, הדיוור ייפסק.
6. אני מאשר/ת מסכימ/ה ומצהיר/ה שלא אשתמש במספרי הטלפון ו/או בכתובות דואר אלקטרוני ו/או בכל כתובת אחרת שיימסרו לי על ידי הגן הבוטני אלא אך ורק לצורכי לימודים בה.

הנחיות הרשמה ותשלום שכר לימוד
1. אופן ההרשמה:
תוכל/י להירשם לפי נוחותך:
א. בטלפון: 02-6794012 / 052-4472409 , בימים א-ה, בשעות 09:00-15:00 , באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
ב. באופן אישי (בתאום מראש): במשרדי הגן הבוטני, בשעות 15:00-9:00, רח' יהודה בורלא 1, י-ם.

2. אופן התשלום:
א. בכרטיס אשראי (ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס).
1) בתשלום אחד או בתשלומים בהתאם לקורס המבוקש
2) בתשלומים בהסדר קרדיט: הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והגן הבוטני אינו אחראי לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה. התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שייקבעו על-ידי הבנק / חברת האשראי.
ב. בהמחאה/המחאות, בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים עוקבים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס.
– תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה (המאוחר מבין שני המועדים). תאריך ההמחאה האחרונה בכל מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.
את ההמחאות יש לרשום לפקודת הגן הבוטני האוניברסיטאי-ירושלים, ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.
ג. בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה או הגורם המשלם. המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו, חותמת, מס' ח"פ/ע"מ (אם אין, יש לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה) וכן התחייבות לתשלום לגן הבוטני, בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים, כמתחייב מנוהל ההרשמה.

הטבות:
נרשם יהיה זכאי לקבלת מנוי לגן הבוטני, בהתאם לסוג הקורס אליו נרשם.

לתשומת לב!
הגן הבוטני שומר לעצמו את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתו, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או מנהלית ו/או אחרת. במקרים אלו, הנרשמים יהיו זכאים לקבל את כל הסכום ששילמו בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
קבלת תעודה ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהגן מעניק, אינם משחררים את התלמיד מאחריות לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן האישור ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לגן הבוטני.

3.הודעות לקמפוס הירוק – הגן הבוטני:
יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר/דואר אלקטרוני או בפקס וכן את אישור המשלוח. הגן הבוטני לא יתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף מסמך מאשר (כגון: אישור משלוח פקס או מהמחשב, דף פירוט שיחות מ'בזק' או אישור על דואר רשום). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. (באישור או בדף הפירוט חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה אליו נשלח הפקס). המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי הקמפוס הירוק, הגן הבוטני האוניברסיטאי. הודעות על הפסקת לימודים זמנית או קבועה, יש לגבות במסמכים רפואיים ואחרים. הודעות אלו לא יטופלו ללא מסמכים אלו.

4. הנחיות ביטול הרשמה:
מועד קבלת בקשת ביטול   –   גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שבועיים לפני פתיחת הקורס:                ללא חיוב
עד 15 יום מפתיחת הקורס:                      25% משכר הלימוד.
15 יום מפתיחת הקורס ועד לחודש קיומו:    50% משכר הלימוד.
ביטול רישום 30 יום לאחר פתיחת הקורס:   תשלום מלא של שכר הלימוד

*דמי רישום לא יוחזרו בשום מקרה.

דגשים והערות:
א. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לקמפוס הירוק – הגן הבוטני. לא יתקבלו הודעות ביטול/דחייה בטלפון.
ב. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי הקמפוס הירוק – הגן הבוטני.
ג. גובה הקיזוז המינימלי יהיה כמפורט בטבלת הנחיות רישום.
ו. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות, יש לפנות מיידית למשרדי מחלקת קורסים בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תִבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות הקמפוס הירוק – הגן הבוטני. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
צוות הגן הבוטני רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח ובשביעות רצונו.
הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.
• בהרשמה לקורסים או לפעילויות התלמיד מקבל על עצמו את האחריות להגיע לכל מועדי אותו קורס או פעילות.
• במקרה שתלמיד לא הגיע לפעילות אחת או יותר, אין הגן הבוטני מחויב לספק לו פיצוי – כספי או סעד אחר, מעבר למפורט בהנחיות ביטול ההרשמה.
התלמיד יקבל תעודה של הגן הבוטני על השתתפותו בקורס, אם נוכח לפחות ב 2/3 מהשיעורים.
התלמיד יישמע להוראות מורי הקורס, כולל הוצאה מהכיתה במקרים של הפרעה. הקמפוס הירוק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השתתפותו של תלמיד בקורס, בגין בעיות משמעת, ללא כל החזר כספי לתלמיד.

5. מיקום הקורסים:
הקורסים יתקיימו במתחם התחתון של הגן, דבר המחייב הליכה של כ 10- דקות מהחנייה הראשית של הגן.
חנייה תתאפשר במתחם התחתון בלבד.

6. אי פתיחת קורס:
הגן הבוטני שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

7. היקף הקורס ותוכניות הלימוד:
היקף הקורס ותוכניות הלימוד מפורטים בסילבוס המצ"ב להנחיות שלעיל, והתלמיד/ה מאשר
בחתימתו/תה כי בדק את הסילבוס, וכי הוא עונה על דרישותיו וציפיותיו.
מיועד לתלמידי קורס גינון סוג 1/2:
• הנרשם מאשר כי ידוע , כי אין חובה על הגן הבוטני להגיש אותו למבחני סוג ו/או הסמכה של משרד
העבודה והרווחה ו/או כל משרד ממשלתי אחר, וכי עליו לפעול בכוחות עצמו על מנת לגשת לבחינות הסוג.
• הגן הבוטני אינו מתחייב להצלחה של הנרשם בבחינות הסוג, ולא יתאפשר לנרשם להירשם ללא תשלום לקורס חוזר.
• הגן הבוטני יצייד את התלמיד/ה עד תום לימודיו בקורס, במסמך המופנה למשרד העבודה הורווחה ו/או כל משרד ממשלתי אחר, במידה ויבקש זאת, המעיד על שיעור השתתפות של התלמיד בקורס, ועל הישגיו בלימודים.

שינויים בלתי-צפויים
*במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי-צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהייתה כוונה לקיימו.

**ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה.

Top דילוג לתוכן