הסכם לימודים לקורס בגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים

 1. אני הח"מ נרשמתי לקורס בגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) (להלן: "הגן").
 2. אני מתחייב/ת לשלם לכם את הסכומים המפורטים בהסכם זה, עד תחילת הלימודים בקורס, אלא אם תאשרו לי בכתב הסדר תשלומים אחר ו/או לימודיי שולמו באמצעות תשלומים (אשראי או שיקים).
  2.1 במידה והתשלום בשיק, יש לרשום עליו לפקודת "הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר). תשלום בשיק אפשרי בכפוף לאישור מחלקת הקורסים בגן הבוטני, על פי תנאיה. במידה והתלמיד/ה מעוניין/ת למשוך את השיק שהופקד בבנק או שהשיק חוזר, תגבה מהתלמיד/ה עמלה בגובה 20 ₪ בגין כל שיק.
  2.2 נטילת פרטי אשראי – מחלקת הקורסים בגן הבוטני רשאית לבקש את פרטי כרטיס אשראי של התלמיד/ה לשם ביטחון והתלמיד/ה מתחייב/ת לאפשר לה לקבל את פרטי הכרטיס. בכל מקרה של אי תשלום ו/או שיק ללא כיסוי ו/או אי פרעון מסיבה אחרת, מחלקת הקורסים בגן הבוטני רשאית לגבות את התשלום המגיע לה באמצעות פרטי כרטיס האשראי שבידה.
 3. אני מצהיר/ה בזאת כי מוסכם עלי שבמידה ואבטל את הרשמתי לקורס ו/או אפסיק את לימודיי במשך תקופת הקורס, בין אם השתתפתי בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא אהיה זכאי/ת להחזרים כלשהם, למעט החזרים כמפורט להלן:
  ידוע לי כי ביטול ההשתתפות בכל קורס אפשרי בכתב בלבד, ויתאפשר עד 7 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס. הפנייה בכתב לצורך ביטול ההרשמה היא לכתובת המייל בלבד:
  programs@botanic.co.il
  3.1 במקרה של ביטול הרשמה לאחר התקופה שמוזכרת לעיל בסעיף 1.3 ,לא אהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
  3.2 במקרה של הפסקת לימודים לאחר מועד תחילת הקורס לא אהיה זכאי/ת להחזר כספי כלשהו.
 4. לעניין סעיף 3 לעיל, יום הפסקת הלימודים /ביטול הרשמה יהיה היום שבו אודיע לכם בכתב על הפסקת הלימודים/ ביטול ההרשמה.
 5. במקרה של מזג אוויר חריג ו/או מצב בטחוני ו/או פרוץ מגפה לרבות COVID19 ו/או כל אירוע חריג אחר – להלן "כוח עליון" – שלא יאפשרו את קיום הקורס במועד שנקבע, הגן הבוטני ירושלים רשאי לבטל או לדחות את הקורס למועד אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה של ביטול הקורס בלבד, יוחזר מלוא שכר הלימוד לרבות דמי ההרשמה.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ובנוסף לו, ידוע לי כי במידה וארצה לשנות את הקורס אליו נרשמתי, לקורס אחר הנפתח באותו המועד או במועד שונה, עלי להודיע לכם על כך בכתב עד 5 ימים לפני תאריך פתיחת הקורס אליו נרשמתי ושממנו אני רוצה לעבור. מוסכם עלי שאישור בקשת מעברי לקורס אליו אבקש לעבור, מותנה בקיום מקום פנוי בכיתה החלופית ביום קבלת הבקשה על ידי הגן, ומכל מקום למחלקת הקורסים בגן נשמרת הזכות הבלעדית על פי שיקול דעתה, לקבוע האם הכיתה החלופית מלאה או לא ו/או האם ניתן לשנות את הקורס או לא. ידוע לי כי לא אוכל לשנות את הקורס אליו אני רשום פחות מ-5 ימים לפני תחילתו, או לאחר פתיחת הקורס.
 7. ידוע לי כי מחלקת הקורסים בגן שומרת לעצמה את הזכות לדחות את תחילת הקורס עד ל21- ימי עבודה מהמועד המקורי שנקבע, ללא כל מתן שיפוי לנרשמי הקורס.
 8. הריני מביע/ה זאת את הסכמתי לכך שתמסרו לי מידע ועדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת המופיעה בהסכם זה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הסלולרי שמספרו בהסכם זה.
 9. ידוע לי כי כל האמור בהסכם זה חל על הקורס אליו נרשמתי, גם במקרים הבאים:
  9.1 מקרה שבו נרשמתי לקורס ולא ניצלתי את הקורס במועד המקורי, אלא במועד אחר על פי סיכום מראש עם מחלקת הקורסים.
  9.2 כל הרשמה עתידית נוספת לקורס/ים בגן הבוטני.
 10. ידוע לי שהגן הבוטני אינו אחראי להשלמת תכנים שהועברו בקורס אך לא הגיעו לידיעתי כתוצאה מנוכחות חלקית או מהיעדרות.
 11. ידוע לי כי הגן הבוטני אינו מוסד להשכלה גבוהה ואינו מעניקה תארים אקדמיים או נקודות זכות אקדמיות.

מהלך הלימודים

12. הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) שומר על זכותו להעביר את הקורס ו/או חלק ממנו ו/או להעביר תוכן נוסף באופן מקוון, בהקלטה או באופן פרונטלי על פי שיקול דעתו הבלעדי.

13. בכל הרשמה לקורס ימסר לתלמיד סילבוס קורס מפורט, המציין את התכנים אשר ילמדו בקורס ואת אופן התקדמות הקורס. הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) שומר לעצמו את הזכות לסטות מן הסילבוס.

14. קבלת חומרי לימוד ו/או גישה למערכות הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) מותנית בהסדרת תשלום מלוא שכר הלימוד. לגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) הזכות לספק את הנ"ל טרם תשלום מלוא שכר הלימוד ולא יראו בכך ויתור על שכר הלימוד כולו או מקצתו ו/או אישור לתלמיד לדחות את תשלומי שכר הלימוד.

15. הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) שומר לעצמו את הזכות לשנות את ימי הלימוד ו/או שעות הלימוד ו/או תאריך תחילת/סיום הקורס, טרם תחילת הלימודים ו/או במהלכם, הכול בהתאם לאילוצי המערכת. במידת האפשר, תימסר התראה מראש.
15.1. במקרה של שינוי תאריך התחלה או סיום הקורס, עד 21 ימי עסקים מהמועד המקורי, לא ינתן כל שיפוי לנרשמי הקורס. במידה ושינוי תאריך התחלה או סיום הקורס חרג מ21- ימי עסקים מהמועד המקורי, תינתן לנרשמ/ת אפשרות לקבלת החזר כספי מלא, כולל דמי ההרשמה.
15.2 במקרה של שינוי יום הלימודים, תינתן לנרשמ/ת אפשרות לקבלת החזר כספי מלא, כולל דמי ההרשמה.
15.3 במקרה של שינוי שעת הלימודים, במידה והשינוי בסדר גודל של למעלה משעה אחת עגולה, תינתן לנרשמ/ת אפשרות לקבלת החזר כספי מלא, כולל דמי ההרשמה. במידה והשינוי קטן משעה אחת עגולה, לא ינתן כל שיפוי לנרשמי הקורס.

16. הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) אינו מתחייב לזהות המרצים, לרבות אלה המפורסמים על ידו ושומר לעצמו את הזכות לשנות את הסגל ו/או המרצים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

נוכחות בקורסים מקצועיים בלבד המפוקחים על ידי זרוע העבודה

17. על התלמידים חלה החובה להיות נוכחים ב-80% מהשיעורים לכל הפחות.

18. היעדרות מהסיבות הבאות תחשב היערות מוצדקת, וזאת בכפוף לכך שהתלמיד יגיש אישורים רלוונטיים. ואלה המקרים:

.18.1 שירות מילואים- בכפוף להצגת אישור רשמי מקורי מיחידת המילואים על ביצוע השירות בפועל.

.18.2 מחלה – בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.

.18.3 אשפוז – בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.

.18.4 לידה- בהצגת אישור רפואי מתאים.

.18.5 חתונת התלמיד – שלושת הימים לפני החתונה ושלושת הימים שלאחריה.

.18.6 ימי אבל של בן משפחה מדרגה ראשונה – בכפוף להצגת תעודת פטירה.

19. את האישורים להיעדרות יש להגיש לרכז האדמיניסטרטיבי של מחלקת הקורסים בכתובת:

Ziv@botanic.co.il

20. לגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) שמורה הזכות לאשר היעדרות כמוצדקת אף אם אינה מנויה בסיבות לעיל וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

21. תלמיד אשר יעדר יותר מ 20% מהשיעורים לא יהיה זכאי לתעודת גמר בסיום הקורס.

22. בהתאם לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירות), תלמיד עם מוגבלות זכאי לבקש התאמות נגישות. בקשה מפורטת תוגש להנהלת מחלקת הקורסים זמן סביר טרם תחילת הקורס. בקשת התאמה במבחנים תוגש לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחינה. אם מועד הבחינה נמסר פחות מ-45 ימים לפני המועד, מיד עם היוודע מועד הבחינה.

הנפקת מסמכים רשמיים מטעם הגן

23. תלמידים המבקשים לקבל אישור לימודים ו/או הצעת מחיר ו/או כל מסמך רשמי אחר מטעם הגן הבוטני הנוגע ללימודיהם בגן, יפנו בבקשה מתאימה לרכז האדמיניסטרטיבי של מחלקת הקורסים במייל Ziv@botanic.co.il

24. זכאות תלמידים לאישור לימודים ו/או כל מסמך רשמי אחר מותנית בעמידתם במלוא תנאי תקנון והסכם הרישום לקורס לרבות היות התלמיד רשום ופעיל.

25. תלמיד שהקפיא את לימודיו לא יהיה זכאי לאישור לימודים במהלך תקופת ההקפאה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

26. כלל הזכויות בשיעורים הנלמדים בקורסים השונים ו/או שיעורים מוקלטים ו/או תכנים או מסמכים אחרים לרבות זכויות היוצרים, הקניין הרוחני באתר על כל חלקיו ובכלל זה התכנים, העיצוב, קוד המחשב, כלל הקבצים הגרפיים ו/או כל חומר אחר אשר נכללים בו הן בממשק החיצוני והן בקוד המקור ובקוד יעד – מצויים הם ברשות הנהלת הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) ו/או ספקי התוכן החיצוניים שלה ו/או שותפים עסקיים כלשהם והכל לפי העניין.

27. כל תלמיד ו/או גולש באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בידיו הזכות לשנות, לשכתב, להעתיק, להפיץ, לצלם, לשכפל, לעשות שימוש מסחרי, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ללא קבלת הסכמתה המפורשת של מחלקת הקורסים בגן הבוטני, בכתב ומראש.

28. השימוש בתכני האתר לרבות הקורסים בשידור ו/או הקלטות שיעורים ו/או כל תוכן אחר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש.

29. כלל סימני המסחר המצויים באתר הינם קניינה הבלעדי של הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) או לחילופין, במידה ופורסמו מטעמם של מפרסמים ו/או שותפים עסקיים, קניינם של אלה בלבד. אין לעשות בסימני מסחר אלה כל שימוש בלא קבלת הסכמה מפורשת, בכתב ומראש.

הגנת הפרטיות

30. איסוף פרטים אישיים- במסגרת הלימודים בגן הבוטני, ייתכן ויאספו פרטים אישיים אודות התלמיד, לרבות שם התלמיד, כתובת מייל, מספר טלפון, תחומי עניין, כתובת מגורים, מקור הפניה, צפיות בעמודים ו/או כל סוג מידע אחר. הפרטים יאוחסנו, יישמרו ויאגרו במאגרי הגן הבוטני.

31. השימוש שיעשה במידע הנאגר – במידע הנאגר כאמור ייעשה שימוש למטרות שצויינו בתקנון זה ו/או בעמודים הרלוונטים באתר הגן ו/או למטרות נוספות כגון ניהול מחלקת הקורסים בגן, קידומה, פיתוחה, ליצירת קשר עם התלמיד, התאמת אתר הגן לצרכי התלמיד וצרכי מנועי החיפוש השונים, שליחה של הודעות מסחריות שאינן שיווקיות, שליחה של הודעות בדואר אלקטרוני (ניתן להסיר את כתובת המייל מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני בכל עת), טיפול ובירור של תלונות שהוגשו על ידי משתמשי האתר ו/או התלמידים, שמירה על אבטחת אתר הגן ועוד.

32. חשיפת פרטים אישיים- הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) שומר לעצמו את הזכות למסור את פרטיו האישיים של התלמיד למפרסמים המהווים צד ג' לכל אחד מהעובדים, המרצים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, עורכי הדין, הספקים, או קבלני המשנה אשר עובדים בשיתוף עם הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) והכל במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

33. אבטחת הפרטים האישיים- הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) יעשה כל שביכולתו לנקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים של התלמיד. כלל הפרטים האישיים כאמור יאוחסנו בשרתים מאובטחים.

34. תיקונים – הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) עשוי לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת.

35. זכויות התלמיד על פי חוק הגנת הפרטיות- אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. לפיכך, כל תלמיד רשאי לבקש מהגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) לספק לו כל פרט מפרטיו האישיים והכל בכפוף לתנאים הבאים: אספקה של ראיות הולמות עבור זהות התלמיד, עמידה בהוראות החוק וכו'.

36. שימוש בקבצי עוגיות – לצורך ניהול ותפעול אתר הגן נעשה שימוש בעוגיות. עוגיות הינן קבצים המכילים מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) אשר שנשלח על ידי שרתי האינטרנט לדפדפן ומאוחסנים בו. המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות ”עיקשות“ או עוגיות ”פעולה“ (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים מאוחסנים הנוגעים לתלמיד עשויים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות.

שינויים בעקבות משבר הקורונה ו/או כוח עליון

37. הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) יהא רשאי לצמצם/להפסיק/לבטל/לסגור כליל קורס ו/או פעילות על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות או כל משרד או גוף רגולטורי אחר שיורה לעשות כך ו/או על פי שיקול דעתו ובשל מגפת הקורונה או בשל אירועים הקשורים במגפה זו ו/או בשל כוח עליון אחר (אסונות טבע, זמני מלחמה וכו').

38. יודגש, כי רק במקרה בו יבוטל קורס באופן מוחלט על פי הודעת הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) יהא התלמיד זכאי להירשם לקורס אחר בהפחתת החלק היחסי של שיעורי הקורס אשר בוטל. לחילופין, יהא להחזר כספי באופן יחסי בהתאם למספר השיעורים אשר התקיימו בקורס בהתאם לכל דין.

אני הח"מ מאשר בזאת כי קראתי את ההסכם לעיל על סעיפיו הבנתי את התחייבויותיי והנני מתחייב לפעול על פיו.